پیام خوزستان

آخرين مطالب

پوکی استخوان، از یک ترک تا شکسـتگی‌های پی در پـی علمي

پوکی استخوان، از یک ترک تا شکسـتگی‌های پی در پـی
  بزرگنمايي:

پیام خوزستان - پوکی استخوان "بیماری خاموش" نامیده می‌‏شود و دلیل آن اینکه تـا وقتی یک اسـتخوان نشـکند، علائمـی از خـود بـروز نمی‌دهـد. بیماری‌هایی مانند روماتیسم مفصلی، دیابت، سرطان پستان، سرطان پروستات، بیماری‌های گوارشی و شکستگی استخوان بعد از ســــن 50 سالگی برخی عوامل خطر ابتلا به پوکی اسـتخوان یا شکسـتگی‌های ناشـی از آن هستند.

کوروش نعمانی، کارشناس پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت خوزستان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری 20 اکتبر (28 مهرماه) به عنوان روز جهانی بیماری پوکی استخوان، اظهار کرد: پوکی اسـتخوان یا استئوپروز نوعی بیماری اسـت که در آن اسـتخوان‌های فرد پـوک و متخلخل، ضعیف و شـکننده می‌شـود. پوکـی اسـتخوان یک بیماری نامریـی اسـت یعنی تـا زمانی که یک اسـتخوان نشـکند، علائمـی از خـود بـروز نمی‌دهـد. در فـرد مبتلا بـه ایـن بیمـاری، یـک سـقوط سـاده از ارتفـاع کـم، یـک چرخـش ناگهانـی، خـم و راسـت شـدن سـریع یـا حتـی افتـادن در یـک چالـه کوچک می‌توانـد باعـث شکسـتگی اسـتخوان شـود.
کدام اسـتخوان‌ها بیشتر می‌شکنند؟
وی افزود: بیشـترین شکسـتگی مربـوط بـه پوکـی اسـتخوان در ناحیه‌های لگـن، سـتون مهره‌هـا، مـچ یا قسـمت بـالای بـازو رخ می‌دهـد. البته گاهـی شکسـتگی یـک اسـتخوان می‌توانـد در ادامـه بـه شکسـتن سـایر اسـتخوان‌ها نیـز منجـر شـود بنابرایـن لازم اسـت در اسـرع وقـت نسـبت بـه تشـخیص و درمـان ایـن بیمـاری اقدام شـود.
کارشناس پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در دنیـا در افـراد بالای 50 سـال، از هـر سـه زن یک نفـر و از هر پنـج مـرد یک نفـر به ایـن بیماری مبتلا اسـت.
نعمانی بیان کرد: اگرچـه پوکـی اسـتخوان یـک بیمـاری بـدون درد اسـت امـا شکسـتگی‌های حاصـل از آن می‌توانـد تغییـرات جـدی در زندگـی ایجـاد کنـد.
وی با اشاره به برخی تاثیرات پوکی استخوان بر بیماران، عنوان کرد: زمانی که پوکی اسـتخوان روی سـتون فقـرات تاثیر بگذارد، اغلـب منجـر بـه درد، کاهـش وزن و ایجـاد قوز در پشـت می‌شـود. همچنین درد و رنـج ناشـی از شکسـتگی‌ها می‌تواند زندگی افراد مبتلا به بیماری را تحـت تاثیر قـرار دهد. وابسـتگی بـه افراد مراقـب، کاهش فعالیت‌هـای روزمـره و در نهایـت افسـردگی، شـایعترین ایـن تاثیرات هسـتند.
کارشناس پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: 33 درصـد از بیمارانـی کـه مبتلا به شکسـتگی لگن ناشـی از پوکـی اسـتخوان می‌شـوند، طـی یک سـال بعـد از آن به طور کامل وابسـته شـده یا در خانه‌های سـالمندان مقیم می‌شوند و 20 تـا 24 درصـد از ایـن افراد در همان سـال فوت می‌کنند.
عوامل موثر در ابتلا به پوکی استخوان
وی تصریح کرد: ایجـاد یـک شکسـتگی در افراد مبتلا به پوکی اسـتخوان می‌توانـد بـه صـورت پی در پـی بـه ایجـاد شکسـتگی‌های متعـدد بعـدی منجـر شـود.
نعمانی با اشاره به طیف افراد در معرض بیماری پوکی استخوان، بیان کرد: افـراد بالای 60 سـال بیشـتر از دیگر افراد در معرض پوکی اسـتخوان قرار دارنـد. البتـه ایـن موضوع به معنی این نیسـت کـه افراد با سـن پایین‌تـر در خطر ابتلا به این بیماری نیسـتند. شـروع یائسـگی در زنان، آغازگر ضعف در استخوان‌ها اسـت بـه همین دلیل بانـوان باید از سـنین جوانی به فکر حفظ تراکم و سلامت اسـتخوان‌های خود باشـند.
کارشناس پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: با توجه به اینکه پوکی اسـتخوان علائم آشـکاری ندارد، باید در ارتباط با سلامت اسـتخوان‌ها با پزشـک خود مشـورت کنید. اگر فرد بالای 50 سـال با یک سـقوط سـاده دچار شکسـتگی شد احتمالا در معرض پوکی اسـتخوان است و باید به پزشک مراجعه کند.
وی با اشاره به عوامل خطر ابتلا به پوکی اسـتخوان یا شکسـتگی‌های ناشـی از آن، گفت: بیماری‌هایی مانند روماتیسم مفصلی، دیابت، سرطان پستان، سرطان پروستات، بیماری‌های گوارشی، شکستگی استخوان بعد از ســــن 50 سالگی، کاهـش قـــد حتـــــــی تا چهار سانتیمتر، کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی، کم وزن بودن، سیگار کشیدن یا نوشیدن الکل، یائسگی زودرس، سابقه شکستگی لگن یا ابتلا به پوکی استخوان در والدین، مصرف کم کلسیم و دوری زیاد از آفتاب، اصلی‌تریـن عوامل خطر ابتلا به پوکی اسـتخوان یا شکسـتگی‌های ناشـی از آن هستند. همچنین استفاده طولانی مدت از داروهای گلوکوکورتیکوئید مانند (هیدروکورتیزون) خطر ابتلا به پوکی استخوان را افزایش می‌دهد.
BMD چه می‌گوید؟
نعمانی در خصوص چگونگی تشخیص پوکی استخوان، تصریح کرد: سـنجش سلامت اسـتخوان کـه به طـور معمول شـامل میزان خطر شکسـتگی اسـتخوان اسـت، مشخص می‌کند که فرد تا چه حـد در معرض خط ابتلا به پوکی اسـتخوان قرار دارد بنابـر نتایج این سـنجش و بر اسـاس سـن و شـرایط هر فرد، پزشـک تعییـن خواهد کـرد که آیـا نیاز به سـنجش تراکـم اسـتخوان (BMD) وجود دارد یا خیر.
وی ادامه داد: متداول‌تریـن روش بـرای تعییـن میـزان BMD اسـکن تراکـم اسـتخوان یا سـنجش میـزان جـذب اشـعه ایکس (DXM) اسـت. در این اسـکن سـریع و کم تهاجمـی، میزان تراکـم اسـتخوان در ناحیـه لگـن و سـتون فقـرات مـورد ارزیابـی قـرار می‌گیرد. نتیجه این سـنجش نشـان می‌دهد کـه فـرد تـا چه حـد مبتلا و یـا در معـرض ابتلا بـه پوکی استخوان است.
کارشناس پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: پوکـی اسـتخوان یعنی تراکم مواد معدنی اسـتخوان فرد پایین‌تر از حـد طبیعـی اسـت؛ امـا الزامـا ابتلا بـه پوکـی اسـتخوان در همـه افراد تشـخیص داده نمی‌شـود و به همین دلیل ایـن افـراد بـه ایـن بیمـاری مبتلا می‌شوند. اگـر نتایـج BMD فرد پوکی اسـتخوان را نشـان می‌دهد، بـه ایـن معنا اسـت کـه در معرض خطـر جدی شکسـتگی قـرار دارد.
راه‌های کاهش خطر شکستگی
نعمانی با بیان اینکه پوکی استخوان درمان‌پذیر است، گفت: بیمارانـی کـه در معـرض خطر بالای شکسـتگی‌های ناشـی از پوکی اسـتخوان هسـتند، می‌تواننـد بـا درمـان دارویی مناسـب، ایـن خطر را کاهـش دهند.
وی ادامه داد: بـر اسـاس آمار، معالجه می‌تواند خطر شکسـتگی لگن را تـا 40 درصد، شکسـتگی ‌مهره‌هـا را بیـن 30 تـا 70 درصد و شکسـتگی‌های غیـرمهره‌ای را بیـن 30 تـا 40 درصـد کاهش دهد.
کارشناس پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: همچنین ممکـن اسـت پزشک بـرای بیماران، مکمل‌هـای کلسـیم و یـا ویتامیـن D تجویـز کنـد کـه میـزان مصـرف آن بسـتگی بـه شـرایط هر بیمار دارد. در کنار آن ممکـن اسـت ورزش‌هـای خاصـی بـا هـدف تقویـت عضلات بـرای حفظ اسـتخوان‌ها تجویـز شـود و در عیـن حال موجب بالا رفتن بیشـتر میزان تعـادل فرد شـود.
انتهای پیام


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

برگزاری جشنواره "اختراعات و فن بازار" در دانشگاه خاتم‌الانبیا بهبهان

شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشگاه چمران اهواز در صنعت، تدوین شد

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر میزبان دانشجویان خارجی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منصوب شد

تغییر در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

برگزاری نشست تخصصی "آموزش زبان و ادبیات فارسی" در دانشگاه چمران

برگزاری نشست زیست فناوری، با هدف شناسایی ظرفیت‌های بیوتکنولوژی خوزستان

امروز آخرین مهلت تمدید سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه چمران

تنها پروژه‌های پژوهشی کاربردی اعتبار دریافت می‌کنند

در هفته پژوهش به دنبال پژوهش‌های کاربردی هستیم

پژوهش‌های دانشگاهی باید هدفمند باشند

گفتمان علم و فناوری، گفتمان رایج کشور شود/نبود ثبات مدیریتی در ایران مانع پیشرفت است

بسیاری از بحث‌ها درباره آنفلوآنزا، علمی و صحیح نیستند

ماجرای درگذشت دانشجوی دانشگاه شهید چمران از زبان معاون دانشجویی

عامل ابتلا به ایدز ؛ رفتار پرخطر، نه زندگی در کنار افراد مبتلا

تزریق مشترک، عمده‌ترین راه انتقال ایدز در خوزستان

نشانه‌های ابتلا به آنفلوآنزا را بشناسید

فراخوان برای ناشران متقاضی حضور در 5 نمایشگاه کتاب استانی دی‌ماه

کنترل بیماری دیابت در روستاهای خرمشهر

سالانه یک میلیون نفر به تعداد بیکاران در کشور افزوده می‌شود

پوشش 420 خوزستانی در طرح توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار

مدیر مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی خوزستان منصوب شد

نظر یک استاد دانشگاه درباره حذفیات کتاب‌های درسی ادبیات فارسی

خدمات‌رسانی جهادگران دانشگاه علوم پزشکی اهواز به 150 دانش‌آموز محروم

برگزاری جشنواره ایتاپ دانشجویی در خرمشهر

آغاز ثبت‌نام در تکمیل ظرفیت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

اساتید دانشگاه‌های خوزستانی در بین برگزیدگان طرح "شهید احمدی روشن"

ایده‌های رسیده به جشنواره ایتاپ نشان دهنده وجود فکر خلاق است

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری بازی‌سازی خوزستان افتتاح شد

افتخارآفرینی کارشناس ملی حفاری در مسابقات جهانی اختراعات انرژی

وجود صنایع بزرگ در خوزستان باعث کم‌توجهی به پارک علم و فناوری شده است

دستاوردهای حضور 2 شرکت عضو پارک علم و فناوری خوزستان در نمایشگاه یوروپورت هلند

پیوستن ایران به FATF کاهش فشارهای بین المللی را در پی دارد

بارش‌های شدید سیلابی در کشور بیشتر می‌شود

برگزاری نخستین جشنواره بیوتک استارت خوزستان

هر 20 ثانیه یک پا به علت دیابت قطع می‌شود

پایش فرهنگی اجتماعی بیش از 1600 دانشجوی نوورود دانشگاه چمران اهواز

بهره‌برداری از 60 خوابگاه جدید با ظرفیت 12 هزار نفر در دانشگاه‌های کشور

پیش‌بینی پرداخت 500 میلیارد تومان وام دانشجویی در سال تحصیلی جدید

درگیرشدن 200 شهر و سرریزی سد 3 استان نتیجه بارندگی فروردین/ مسدودی 70 روزه یک روستا

رئیس دانشگاه شهیدچمران اهواز ابقا شد

نظرخواهی از انجمن آسم و آلرژی آمریکا درباره کنوکارپوس‌های اهواز

میزان شیوع ناباروری در زنان خوزستانی بررسی می‌شود

انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی خوزستان

تصویب اساسنامه مدارس عشایری به محرومیت ها پایان می دهد

قتل سرایه‌دار یک مدرسه در مسجدسلیمان

تمدید مهلت ثبت‌نام آئین اعطای تندیس استانی فداکاری به دانشجویان خوزستان

برگزاری جشنواره "اشتغال کوشان" در دانشگاه شهید چمران اهواز

ضرورت هدایت برنامه‌ کلی کاهش طلاق به سمت توسعه و تسهیل ازدواج

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی دزفول و دانشگاه‌های فیلیپین